Loading...

HMS-håndbok

Denne håndboken er din personlige helse-, miljø- og sikkerhetshåndbok. Hensikten med boken er å gi deg nødvendig informasjon om forhold som har betydning for din og andres sikkerhet, samt hvilke tiltak du børe gjøre for å unngå å skade deg selv, dine arbeidskollegaer eller skader på bygget og/eller omgivelsene.

ARPIs mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Når du er ute i oppdrag er du til enhver tid underlagt oppdragsgivers HMS-rutiner og plikter å gjøre deg kjent med disse.Dette gjelder bla. spesifikk informasjon, instruksjoner, regler og eventuelle kurs/innføringer som gis i forbindelse med den konkrete arbeidsplassen.

Det grunnleggende

HMS er viktig for oss i ARPI. Både din egen og andres sikkerhet skal ivaretas på best mulig vis

Verneutstyr

Ute på oppdrag for ARPI skal du alltid ha på deg hjelm, vernesko, synlighetsmarkert arbeidstøy, øyevern, hansker og HMS-kort.

Noen jobber krever også annet verneutstyr, som hørselvern og åndedrettsvern. Gjør deg kjent med hvordan det skal brukes og når det må byttes ut.

Opplæring i bruk av maskiner og utstyr

Maskiner og utstyr kommer i mange ulike modeller og typer, og krever sertifisert eller dokumentert opplæring. Denne opplæringen skal gi deg nødvendig kunnskap om det konkrete utstyret du skal bruke. Ikke ta i bruk utstyr dersom du mangler nødvendig opplæring eller er usikker på bruk av utstyret.

Bruk av mobiltelefon

Unngå å snakke i mobiltelefon når du går ute på byggeplassen eller anleggsområdet. Du må alltid stå i en sikker sone når du snakker i telefonen. Det er forbudt å taste eller surfe på mobilen når du kjører bil og bruker anleggsmaskiner eller motorredskaper. Dette forbudet gjelder også kranførere under løfteoperasjoner.

Rus

I ARPI har vi nulltoleranse for alle former for rus. Dette gjelder også misbruk av medisiner og bakrus.

Ryddig arbeidsplass

En ryddig arbeidsplass legger til rette for sikker og effektiv produksjon. Du har et ansvar for å bidra til at det er orden på bygge- og anleggsplassen du jobber på. Hold arbeidsområdet ditt ryddig og oversiktlig.

Informasjon og beredskap

Når en ulykke har skjedd, er det viktig at du vet hvor førstehjelpsutstyret er og kjenner adressen til prosjektet. Gjør deg kjent med beredskapsoppslaget på prosjektet ditt.

• Varsle nærmeste leder på prosjekt
• Varsle din personalkonsulent i ARPI
• Fylle ut skademeldingsskjema og RUH

Brudd på ARPIs HMS-regler

Dersom du bryter prosjektets HMS-bestemmelser, får det konsekvenser. I verste fall er konsekvensen at du skader deg selv, en av dine kollegaer eller en tredjepart. Vi aksepterer ikke at du setter deg selv eller andre i fare. Ved regelbrudd er det vanlige reaksjonsmønsteret som følger:

• Muntlig advarsel
• Innkallelse til samtale med din konsulent i ARPI

Sikkerhet

Dersom du er utleid til bygg- eller anleggsbransjen er det store energier i sving. For å unngå ulykker er vi avhengig av å ha kontroll på risikoene dette medfører.

I vår bransje er det særlig seks risikoer som er kritiske: Konflikt menneske og maskin, arbeid i høyden, løfteoperasjoner, konstruksjonssvikt, elektrisk spenning samt brann og eksplosjon.
Gjennom god planlegging, minimerer og unngår vi disse dødsrisikoene. Derfor er det viktig at vi alle tenker på denne måten:

• Kan vi fjerne risikoen?
• Kan vi begrense risikoen?
• Kan vi beskytte oss mot risikoen?

Konflikt menneske og maskin

En av de største risikoene på en bygg- eller anleggsplass er konflikten mellom menneske og maskin. Blindsonene på maskiner og kjøretøy som brukes på byggeplasser er store. I blindsonen blir du ikke sett av de som bruker maskinen eller kjøretøyet.

• Bruk synlighetsmarkert arbeidstøy
• Hold avstand til maskiner og kjøretøy
• Sørg alltid for å ha øyekontakt med maskinføreren før du beveger deg inn i maskinens arbeidsområde.
• Stå alltid i sikker sone når du snakker i mobiltelefonen.

Arbeid i høyden

Dersom du skal arbeide i høyden skal du være beskyttet av rekkverk eller lignende fallbarrierer. Hvis dette ikke er mulig, må du bruke fallsikringsutstyr. Bruk av fallsikringsutstyr krever arbeidstillatelse og sertifisert opplæring. Ved bruk av fallsikringsutstyr, kjenn til forskjellen på fallforhindrende og falloppfangende systemer. Bruk av stillas og lift krever opplæring. Forlat aldri et område usikret. Vær sikret når du arbeider i høyden.

Løfteoperasjoner / fallende gjenstander

Løfteoperasjoner utgjør en stor risiko ettersom det meste av det som løftes er tungt samtidig som dette er en arbeidsoperasjon som gjennomføres mange ganger om dagen. Derfor skal løfteoperasjoner planlegges nøye.

• Skal du anhuke eller være signalgiver, skal du ha dokumentert opplæring.
• Du må alltid kontrollere at stroppene du bruker er egnet til løfteoperasjonen og at de ikke er skadet.
• Stå i sikker sone og sørg for å ha fri rømningsvei når løfteoperasjonen pågår.
• Ha respekt for sperringer og gå ikke under hengende last.

Konstruksjonssvikt

Alle konstruksjoner, både midlertidige og permanente, skal prosjekteres av kompetent personell, monteres riktig og ikke overbelastes. En midlertidig konstruksjon er et midlertidig byggverk som er nødvendig for byggingen av permanente konstruksjoner. Midlertidige konstruksjoner skal alltid kontrolleres av en kompetent person før de tas i bruk, og denne kontrollen skal følges opp med jevne mellomrom i henhold til en oppsatt plan. Hvis du reagerer på noe eller har spørsmål om en konstruksjon, si ifra!

Elektrisk spenning

Elektriske luftledninger og/eller kabler i grunnen i nærheten av der du jobber, kan representere en stor risiko. Alle slike linjer og kabler skal identifiseres, og være merket på riggplanen og andre relevante tegninger. Alle som skal utføre arbeid nær spenningssatte linjer eller kabler skal ha nødvendig opplæring og instruks for arbeidet som skal utføres.

• Respektér sikkerhetsavstander til høyspentkabler.
• Betrakt alle kabler som strømførende, det er kun elektrikere som skal kappe eller fjerne kabler.
• Du må forsikre deg om at det elektriske anlegget er frakoblet ved rivearbeid. Si fra om feil!

Brann og eksplosjon

Arbeidsoperasjoner, maskiner, arbeidsutstyr og brannfarlige varer kan representere en risiko for brann og eksplosjon. Når du planlegger hvilke brannforebyggende tiltak som skal iverksettes på prosjektet ditt, er det viktig at alle aktuelle brannobjekter kartlegges.

• Dersom du skal utføre varme arbeider, skal du ha sertifisert opplæring og arbeidstillatelse.
• Gassutstyr må vedlikeholdes og gassflasker lagres forsvarlig.
• Husk at brannslukningsapparatet skal være lett tilgjengelig på arbeidsstedet ved varme arbeider!
• Respektér sperringer ved sprengningsarbeid.

Miljø og helse

I tillegg til at vi skal ivareta alle som jobber på våre prosjekter, skal vi også ta hensyn til miljøet rundt oss. Vi har foretatt en grundig kartlegging og vurdering av de vesentlige miljørisikoene vi må håndtere. Alle har et ansvar for å minimere og begrense bruken av naturressurser og materialer, og beskytte våre omgivelser mot de største miljørisikoene.

God helse er en forutsetning for et vellykket HMS arbeid. Det er derfor viktig for oss som arbeidsgiver at din helse blir godt ivaretatt.

Støyende arbeider

Unngå å jobbe nær støykilder hvis det er mulig. Dersom du driver med støyende arbeid, eller oppholder deg i om råder hvor det er mye støy, skal du bruke hørsel vern. Dersom du får en hørsel skade blir det aldri bra igjen. Det er ikke tillatt å ha på musikk eller radio i hørselvernet ditt, ettersom det gjør det vanskeligere for de rundt deg å få kontakt med deg dersom det skulle oppstå en farlig situasjon.

Belastningsskader

Noen ganger merker du ikke at du utsetter deg selv for risiko eller fare før det er for sent. Noen arbeidsoperasjoner kan føre til at du pådrar deg en skade eller utvikler sykdom over tid. For å unngå slike belastningsskader, er det viktig at alle i arbeidslaget roterer på tungt arbeid og bruker hjelpemidler.

Vibrasjon

Hånd- og armvibrasjoner gir risiko for skade på blodkar, nerver og muskler. Det er grenseverdier for hvor mye vibrasjon en bør utsettes for per dag, og verktøy er merket med hvor mye vibrasjon de gir. Symptomer kan være «hvite fingre», smerter, nedsatt kraft og vansker med koordinering av bevegelse. Følgende er tiltak som må ses på ved for høy eksponering:

• Bruk lavvibrerende arbeidsutstyr.
• Reduser eksponeringstiden.
• Alternative arbeidsmetoder og / eller verktøy.
• Forbedret arbeidsteknikk, f.eks. unngå å bruke mer kraft enn nødvendig.
• Vibrasjonsdempende hansker.

Kjemisk, fysisk og biologisk eksponering

Kjemikaliene du jobber med må håndteres på riktig måte. Du må vite hvordan du beskytter deg mot eksponering og hva du skal gjøre om du søler kjemikalier på deg. Noen kjemikalier krever at du bruker personlig verneutstyr som beskytter lungene eller huden din. Pass på å bruke riktig verneutstyr. Informasjon om dette finner du i sikkerhetsdatabladet.

Arbeidsmiljø

Et godt arbeidsmiljø er med på å skape en trygg arbeidsplass. Vær bevisst på din egen påvirkningskraft. Vi kan alle påvirke vårt eget arbeidsmiljø. Du har både ansvar og mulighet til å bidra positivt til en god arbeidsdag for alle. Bidra til god dialog og god tilbakemeldingskultur. Ta avstand fra mobbing/trakassering, og vær inkluderende.

Uønskede hendelser skal rapporteres slik at vi kan ta lærdom av disse og dermed i fremtiden forhindre hendelsene.

Rapportering og oppfølging

Det er viktig at du sier ifra om farlige forhold. Ved å gjøre dette og skrive en rapport om uønsket hendelse (RUH), bidrar du til å unngå fremtidige skader. På denne måten bygger vi en kultur hvor vi bryr oss om hverandre. Din kompetanse og erfaring er viktig. Din rapportering sikrer at saken blir fulgt opp og at vi kan lære av den.

Kontakt

Du er vår viktigste ressurs! Har du spørsmål, ta kontakt med Verneombudet i ARPI:

Frode Sætren
frode@arpi.no
22 40 45 10

ARPI Bemanning er en del av ARPI Gruppen som har eksistert siden 1999.

www.arpi.com